Stanovy ALLROAD CYCLING TEAMu MB

0I. Účel a potřeby ALLROAD CYCLING TEAMu MB

ALLROAD CYCLING TEAM MB (dále jen TEAM) provozuje za účelem rozvoje fyzického a duševního zdraví svých členů závodní cyklistiku. Zároveň chce pro potěšení svých členů a jejich přátel, jakož i pro členy okolních cyklistických spolků, pořádat sportovní a společenské akce.

II. Jednací řeč

Jednacím jazykem je čeština.

III. Sídlo

Sídlem TEAMu je Mladá Boleslav, U Stadionu 815

IV. Členové

Členové jsou:
- činní
- přispívající
ad a) členem činným se může stát každý, kdo stanovený roční příspěvek řádně platí a TEAMových akcí se zúčastňuje
ad b) členem přispívajícím může být každý, kdo určitou sumou do pokladny TEAMu přispěje.

V. Výše příspěvků

Výši příspěvků stanovuje každoroční valná hromada TEAMu.

VI. Přijímání členů

Každý,kdo chce být přijat za člena TEAMu, musí být doporučen činným členem TEAMu. Každý člen, který má proti přijetí nového člena nějakou námitku, je povinen oznámit ji výboru, který o přijetí nového člena rozhodne a svoje usnesení do tří dnů oznámí uchazeči o členství. Přijetí se uskuteční při nejbližší vhodné příležitosti.

VII. Zrušení členství

Členem přestává býti:
- hrubě se zpronevěřil stanovám TEAMu
- neplatí příspěvky
- poškozuje jméno TEAMu na veřejnosti
- z vlastní vůle chce ukončit členství
O vyloučení člena TEAMu rozhoduje výbor. Vyloučení je platné jsou-li pro alespoň tři čtvrtiny členů výboru. Vyloučený má právo odvolání k valné hromadě, která rozhodne nadpoloviční většinou přítomných členů.

VIII. Práva členů

Členové mají právo přístupu ke všem TEAMovým akcím, užívat majetek TEAMu, účastnit se valné hromady a schůzí výboru, podávat návrhy, podněty a námitky k veškeré činnosti TEAMu. Pokud se členovi podaří získat sponzorský dar nebo smlouvu o reklamě, má nárok na 10% z jím získaných prostředků a to ve formě materiální.
Za členský příspěvek člen obdrží závodnickou licenci příslušné kategorie, členský průkaz ČSC a v případě potřeby TEAMový dres.

IX. Povinnosti členů

Každý člen je povinen řídit se stanovami, usnesením výboru a valné hromady. Platit včas příspěvky schválené valnou hromadou. Účastnit se členské schůze, která se koná každé první pondělí s sudém měsíci.
Každý člen je povinen (pokud mu to jeho zdraví dovolí) zúčastnit se minimálně 15 - ti závodů každý rok. Pokud tak neučiní, zaplatí za každý závod pod touto hranicí pokutu 100 Kč.

X. Valná hromada

Řádná valná hromada se koná každoročně první pracovní den v novém roce. Platná je tehdy, sejdou-li se alespoň dvě třetiny činných členů.
Nesejde-li se potřebný počet členů, svolá předseda za půl hodiny novou valnou hromadu, která je za každého počtu členů usnášení schopná. Na valnou hromadu mají přístup členové TEAMu a výborem pozvaní hosté. Usnesení valné hromady je platné při nadpoloviční většině hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Není-li přítomen předseda, místopředseda nebo další člen výboru, předsedá valné hromadě člen činný zvolený aklamací. Mimořádná valná hromada se svolává vždy, požádá-li o to polovina členů činných, nebo uzná-li to výbor za nutné.
Valná hromada rozhoduje o změně stanov. Usnesení o změně stanov je platné alespoň při tří čtvrtinové většině hlasů všech členů.

XI. Výbor

Volí valná hromada nadpoloviční většinou na dobu pěti let. Volí se předseda, a dva členové výboru. Výboru náleží řízení klubové činnosti. Výbor se schází vždy v pondělí. Jinak na žádost nejméně dvou členů výboru. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů. Výbor se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě.
Oprávnění jednat jménem TEAMu má předseda.

Odvolání výboru.

Návrh na odvolání člena výboru nebo výboru jako celku musí podat nejméně 3 činní členové. O odvolání rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů valná hromada.

XII. Hospodaření

Odpovědnost za hospodaření

Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.
Stát ani jiná organizace neručí za závazky sdružení a sdružení neručí za závazky státu nebo jiných organizací, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo.
Zásady finančního hospodaření TEAMu se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Činnost TEAMu je financována z členských příspěvků, z případných darů a dalších příjmů. Tyto prostředky mohou být využity pouze k naplňování cílů TEAMu, vymezených těmito stanovami, k úhradám nákladů členů, TEAMu nebo za externí služby provedené pro TEAM (právní služby, vedení účetnictví, odborné poradenství apod.).

Účetní uzávěrka a výkaznictví

Roční účetní uzávěrky i zvláštní účetní uzávěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
Sdružení zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů.

XIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky a tímto dnem vzniká TEAM.
suzaglass
koloshop jmc-trading Pells tufo

Zde může být Vaše logo